Futureal Group Privacy Policy

 

Adatkezelési tájékoztató


1. Az álláshirdetés feladója és a hirdetésre jelentkező álláskereső személyek (továbbiakban: jelentkező) személyes adatainak kezelője a hirdetés szövegében feltüntetett társaság, melyek az alábbiak lehetnek: Futureal Management Kft (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII.) vagy FR Management Partnership C.V. Magyarországi Fióktelepe (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII.) vagy Etele Plaza Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII.) vagy FINEXT Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII.) vagy BRAND ART Arculat és Kommunikáció Tervező és Design Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII.)  – továbbiakban: Adatkezelő).

2. Amennyiben Önt érdekli a meghirdetett állás, akkor arra a Futureal karrieroldalának felületén személyes adatainak megadásával, továbbá az önéletrajza feltöltésével jelentkezhet. Kérjük, hogy önéletrajzában neve, címe és telefonos elérhetősége mellett iskolai végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését és szakmai tapasztalatát, korábbi munkahelyeit, továbbá nyelvtudását, számítástechnikai ismereteit mindenképpen adja meg. Kérjük, hogy az állás betöltése szempontjából releváns adatait teljes körűen adja meg, és Önmaga bemutatása körében is szorítkozzon az e körbe tartozó adatokra.

Az Adatkezelő a fentieknek megfelelően a következő személyes adatokat kezeli: név, cím, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek, továbbá minden olyan további az állás betöltése szempontjából releváns adat, amelyet az érintett az önéletrajzában, az e-mailjében megküld részünkre, vagy az állásinterjú során megoszt velünk, továbbá amelyet az Adatkezelő a 3. pont szerint nyilvánosan hozzáférhető forrásból felvesz.

3. Az Adatkezelő felhívja a jelentkező figyelmét arra, hogy az Adatkezelő ellenőrizheti a jelentkező által szolgáltatott, az állás betöltés szempontjából releváns személyes adatok valóságát és teljes körűségét a jelentkező nyilvános forrásból elérhető személyes adataival történő összehasonlításával. Nyilvános adatok megtekintésére csak azon jelentkező esetében kerülhet sor, akinek a megadott adatai alapvetően találkoznak az adott állás betöltőjével szembeni munkáltatói elvárásokkal (tehát azok esetében, akiket az Adatkezelő interjúra behív). Amennyiben a nyilvános releváns adat eltér a jelentkező által szolgáltatott adattól, vagy a nyilvános releváns adatot a jelentkező nem küldte meg az Adatkezelőnek, akkor azt az Adatkezelő feljegyzi, majd az állásinterjú során erről tájékoztatja a jelentkezőt és lehetőséget biztosít számára az adat helyesbítésére, illetve az esetleges ellentmondás feloldására, továbbá a jelentkező ezen adat adatkezelése ellen tiltakozhat még az előtt, hogy az Adatkezelő a jelentkező álláspályázatával kapcsolatban döntene. 

4. Amennyiben nem a jelentkező kerül az állás betöltésére kiválasztásra, akkor erről az Adatkezelő e-mailben tájékoztatja a jelentkezőt. Az e-mailben az Adatkezelő felajánlja a jelentkezőnek, hogy a jelentkező hozzájárulása – amit az e-mailben megküldött linken adhat meg - esetén a jelentkező személyes adatait nem törli, hanem azokat további 1 éves időtartamig tovább kezeli és tárolja abból a célból, hogy a jövőben megüresedő, illetve keletkező azon állásokról tájékoztassa a jelentkezőt, amelyek a jelentkező végzettségének, képzettségének, és szakmai tapasztalatának megfelelhetnek. Amennyiben a jelentkező a meghirdetett állásra történő jelentkezéskor már hozzájárult - egy erre célra dedikált checkbox kipipálásával - ahhoz, hogy a jelentkezéstől számított 1 éven belül a konkrétan megpályázott állás mellett az Adatkezelő más megüresedő, illetve keletkező azon állásokról is tájékoztassa a jelentkezőt, amelyek a jelentkező végzettségének, képzettségének, és szakmai tapasztalatának megfelelhetnek, akkor értelemszerűen az e-mailben e hozzájárulás lehetősége nem kerül felajánlásra.

5. Az adatkezelés célja és jogalapja:

5.A Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a jelentkezők közül kiválassza azt a személy, aki az állás betöltésére az Adatkezelő szempontjai és megítélése szerint a legmegfelelőbb és ezzel a személlyel szerződést kössön.

A hirdetésre jelentkezés és a személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a jelentkező személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötését megelőzően a jelentkező kérésére történő lépések megtétele, az álláshirdetésre jelentkező személy pályázatának elbírálása és szükség szerint a szerződés előkészítése.

5.B Az adatkezelés célja, hogy a jelentkező által szolgáltatott, az állás betöltése tekintetében releváns személyes adatok valósága és teljes körűsége a jelentkezőre vonatkozó nyilvánosan elérhető és a meghirdetett állás betöltése szempontjából releváns adatok megtekintésével ellenőrzésre, szükség szerint javításra, kiegészítésre kerüljön, és az esetleges ellentmondás, kétely, félreértés a jelentkező közreműködésével tisztázásra, a téves személyes adat kiszűrésre, a hiány pótlásra kerüljön, és a személyes adatok köre a szükséges részletességűvé váljon, miáltal az elvárásoknak valóban leginkább megfelelő jelentkező kerülhessen kiválasztásra.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a téves, illetve hiányos adatszolgáltatások kiküszöbölésével a jelentkezők pályázatai egyenlő és tisztességes elbírálásra kerülhessenek és valóban a munkáltatói elvárásoknak legjobban megfelelő jelentkező kerülhessen kiválasztásra a meghirdetett állás betöltésére. Tehát, hogy lehetőség szerint a jelentkezőknek az állás betöltésével kapcsolatos valós és teljes körű releváns személyes adatai alapján történjen a döntés. Ehhez szükséges a jelentkezők által szolgáltatott adatok minőségének (teljességének, részletességének és valóságának) ellenőrzése, az esetleges hiányok pótlása, a téves személyes adatok kiszűrése, a félreértések tisztázása a jelentkező közreműködésével. Ennek az érdeknek a jogossága a munkaviszony bizalmi jelegéből is következik. Ez az érdek nem pusztán a munkáltató érdeke, hanem egyben a többi jelentkező érdeke és társadalmi érdek is egyben.

Az érdekmérlegelésből megállapítható, hogy a jelentkező által szolgáltatott releváns adatok valóságának és teljességének ellenőrzése a nyilvánosan elérhető adatokkal történő összevetéssel az érintetti jogok szükséges és arányos korlátozását jelenti és az érintetti érdekek, alapvető jogok és szabadságok nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelői érdekkel szemben. 

5.C Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő - a jelentkező hozzájárulását (amely történhet a jelentkezés során, illetve a konkrét álláspályázat elbírását követően) követő 1 éves időtartamon belül - tájékoztassa a jelentkezőt a megüresedő, illetve keletkező azon más állásokról, amelyek a jelentkező végzettségének, képzettségének, és szakmai tapasztalatának megfelelőek lehetnek.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a jelentkező hozzájárulása. A hozzájárulás önkéntes. A jelentkező bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni az Adatkezelő 1. pont szerinti címére, a job@futurealgroup.com e-mail címre küldött nyilatkozatával vagy a jelentkezési felületen személyes adatainak törlésével. [A jelentkezési felületet a jelentkező az Adatkezelőtől kapott email(ek) (pl. jelentkezésről küldött visszaigazolás, 4. pont szerinti email) végén található linken keresztül érheti el.] A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ha a jelentkező visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és adatait maga nem törli, akkor az Adatkezelő törli a jelentkező adatait.

6. A hirdetésre jelentkező bármikor hozzáférhet (tájékoztatást kérhet) az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy a személyes adatok kezelésének korlátozását az Adatkezelő 1. pont szerinti címére vagy a 5. pont szerinti email címre küldött nyilatkozatával. Továbbá a jelentkező tiltakozhat az 5.B pont szerinti adatkezelés ellen, míg a 5.C pont szerinti adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

A hozzáférési jog gyakorlásával a jelentkező jogosult megtudni, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait kezeli, milyen célból, az adatok forrását, ha nem a jelentkező szolgáltatta azokat, azokhoz kik férhetnek hozzá, az adatkezelés tervezett időtartamát, továbbá, hogy a jelentkezőt milyen jogok, ide értve a panasztételi jogot is, illetik meg.

A helyesbítéshez való jog alapján a jelentkező kérésére az Adatkezelő köteles helyesbíteni, illetve szükség szerint kiegészíteni a pontatlan személyes adatokat. A helyesbítéshez való jogát a jelentkező a jelentkezési felületen keresztül közvetlenül is gyakorolhatja.

A törléshez való jog („az elfeledéshez való jog”) alapján a jelentkező kérésére az Adatkezelő köteles a jelentkező személyes adatait a GDPR-ban meghatározott esetekben törölni. A jelentkező jogosult továbbá bármikor visszavonni az álláshirdetésre történt jelentkezését és személyes adatait a jelentkezési felületen közvetlenül törölni. Az álláshirdetésre történő jelentkezés visszavonása esetén az Adatkezelő töri a jelentkező adatait, míg a jelentkezési felületen a jelentkező maga törölheti személyes adatait, minek megfelelően a jelentkező az állás betöltésére nem kerülhet kiválasztásra.

Az adatkezelés korlátozásához való jog keretében a GDPR-ban meghatározott esetekben a jelentkező kérésére az Adatkezelő adatkezelése csak a GDPR-ban meghatározott körre terjedhet ki.

7. A tiltakozáshoz való jog keretében a jelentkező jogosult saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak az 5.B pont szerinti kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. A hirdetésre jelentkező személyes adatait (ideértve a jelentkezés során megadott adatait, önéletrajzát és esetlegesen nyilvánosan hozzáférhető forrásból felvett adatait is) – korábbi jelentkező által történő törlés, törlési kérelem, a jelentkezés visszavonása, illetve tiltakozás alapján történő törlés hiányában – az Adatkezelő a jelentkezés elbírálásáig, pontosabban a jelentkezéssel érintett állás betöltésére vonatkozó szerződés megkötéséig (általában a meghirdetéstől számított 2-3 hónap) kezeli és tárolja kivéve, ha

- a jelentkező a jelentkezéskor, illetve a konkrét álláspályázat elbírását követően hozzájárul személyes adatainak a hozzájárulástól számított 1 éves időtartamra történő kezeléséhez az 5.C pont szerinti célból, mely esetben az adatkezelés időtartama ezen 1 éves időszakra terjed ki, illetve a konkrét álláspályázat elbírását követően adott hozzájárulás esetén 1 éves időszakkal meghosszabbodik (korábbi törlési kérelem hiányában), vagy

- a személyes adatok további kezelése jogszabályi előírás teljesítése miatt szükséges.

A jelzett tárolási időszak leteltét követően a személyes adatokat az Adatkezelő törli.

9. Az Adatkezelő mindent megtesz a személyes adatok titkos és bizalmas kezeléséért. Az adatkezelésben az Adatkezelő felhatalmazott, a jelentkezések elbírálásában közreműködő munkatársai, elsősorban HR munkatársai vesznek részt.


10. A személyes adatok címzettjei, továbbítás harmadik országba

Az Adatkezelő adatkezelésében a 9. pontban meghatározott személyek mellett a következő adatfeldolgozók is közreműködnek:

- a Futureal Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em) HR szolgáltatás;

- a FR Management Partnership C.V. Magyarországi Fióktelepe (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em) HR szolgáltatás;

- a Cordia Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em) HR szolgáltatás;

 HelloParks Management Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em) HR szolgáltatás; [ahol alkalmazandók]

- az AdoptoTech d.o.o. (Ulica Ljudevita Posavskog 34A, 10000 Zágráb, Horvátország) a talentlyft.com domain alatt elérhető TalentLyft ATS (Applicant Tracking System – jelölt követő rendszer) kiválasztási folyamatot támogató és adattároló rendszert (a továbbiakban: TalentLyft) biztosítja a beérkező jelentkezések kiválasztási folyamatához, a kapcsolattartáshoz és az adatok tárolásához. A TalentLyft az Adatkezelő által alkalmazott platform a jelentkezők számára. Ha a jelentkező kitölti az online űrlapot, akkor személyes adatait közvetlenül a TalentLyft-en rögzíti a részünkre. Amennyiben Ön nem a TalenLyft rendszeren keresztül jelentkezik, illetve adatait nem a TalenLyft rendszerén keresztül adja meg részünkre, hanem pl. postai úton vagy e-mailben jelentkezik, illetve adja meg, küldi el adatait, dokumentumait, az Adatkezelő ebben az esetben is jogosult a Talentlyft platformon rögzíteni, tárolni és kezelni adatait és dokumentumait.

Az AdoptoTech d.o.o. a TalentLyft-et a Microsoft Azure Cloud-on (PaaS) üzemelteti. A személyes adatok az Azure Cloud szolgáltatáson belül kizárólag a Microsoft európai adatközpontjaiban (Írország és Hollandia) és hálózatain közlekednek és tárolódnak, harmadik országba nem kerülnek továbbításra összhangban a GDPR előírásaival. Az Azure Cloud a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Egyesült Államok) szolgáltatása.

- TalentLyft körében a Mailgun Technologies, Inc. (535 Mission St. – 14th Floor San Francisco, CA 94105) al-adatfeldolgozóként közreműködik az adatkezelésben azzal, hogy ezen Amerikai Egyesült Államokbeli al-adatfeldolgozónál a személyes adatok GDPR szerinti megfelelő védelmét és az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőség érvényesülését a GDPR 46. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének c) pontjának megfelelően a 2010/87/EU bizottsági határozata szerinti általános szerződési feltételek biztosítják, amely itt érhetők el.

 11. Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétel van, kérem, forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a 6. pontban hivatkozott elérhetőségeken. A hirdetésre jelentkező személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasszal élhet - különösen a szokásos tartózkodási helye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam - felügyeleti hatóságánál. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu):

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu


12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

12.1 A hirdetésre jelentkező jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

12.2 A hirdetésre jelentkező jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja a hirdetésre jelentkezőt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

12.3 A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.


13. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

13.1 A hirdetésre jelentkező a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

13.2 Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható a hirdetésre jelentkező szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

14. Az Adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani - figyelemmel a jogszabályi korlátozásokra - az érintettek szükség szerint és megfelelő időben történő tájékoztatásával. A 2. pontban meghatározott felületen mindenkor az Adatkezelő hatályos adatkezelési tájékoztatója érhető el.